^Powrót do góry
  
  
  

Programy

 

Koncepcja pracy

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO W LUBANIU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2009.168.1324 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 ze zm.)
 4. Statut Przedszkola

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy    

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Przedszkole pracuje zgodnie z koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach, pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
 • W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
 1. Dzieci są aktywne.
 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciele stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
 1. Respektowane są normy społeczne.
 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład, czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udział w różnorodnych konkursach i aktywności fizycznej.
 • Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.
 1. Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów rozwojowych i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej (kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, intytucji, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
 • Organizowane są imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne, zawody sportowe.
 • Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami.
 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
 • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dzieci:

- Stosowane nagrody: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji.

- Stosowane kary: brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),

- teczek prac i innych dokumentów,

- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

- albumów, kronik,

- rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy, jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: rozmów z nauczycielami, rodzicami, hospitacji, obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

Cele:

 • Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody,
 • Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności,
 • Rozwijanie sprawności ruchowej,
 • Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

Działania:

 • Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

- prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,

- prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki,

- organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu,

- cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:

- kąciki sportowe,

- wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów,

- różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.

 • Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez wzbogacenie zbiorów przedszkolnych o nowe pozycje.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

- prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,

- organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji,

- prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci,

- stosowanie profilaktyki zdrowotnej,

- zorganizowanie olimpiady przedszkolnej,

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,

- wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów.

 • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia

 

Monitorowanie

 • Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
 • Zastosujemy narzędzia: wywiad z rodzicami, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.
 • Ewaluacja programu będzie prowadzona, a wyniki zostaną przedstawione nauczycielom na spotkaniu podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

 

 1. Twórczy przedszkolak

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 • Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 • Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
 • Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 • Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: kąciki plastyczne, kąciki teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki, galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
 • Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
 • Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
 • Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.
 • Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru, wystawy i pokazy sztuki ludowej, wystawy, galerie, wernisaże, koncerty.
 • Udział w akcjach organizowanych przez środowisko.

Monitorowanie

 • Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci.
 • Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.
 • Ewaluacja programu będzie prowadzona, a wyniki zostaną przedstawione nauczycielom na spotkaniu podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Znają różnorodne techniki plastyczne,
 • Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego,
 • Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych,
 • Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu,
 • Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.
 1. Nasze emocje i uczucia

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:

 • Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • Poznanie własnych praw i obowiązków,
 • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,
 • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności.

Działania:

 • Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

- aranżacja i modernizacja sal,

- stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy.

 • Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka:

- prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci,

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

- podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych,

- prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

 • Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
 • Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych:

- opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie,

- dostarczanie wzorów właściwego zachowania się,

- ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

 • Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:

 • Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej.
 • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.
 • Ewaluacja programu będzie prowadzona, a wyniki zostaną przedstawione nauczycielom na spotkaniu podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
 1. Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:

 • Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności.
 • Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki.
 • Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka.
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania.
 • Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa).
 • Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych.
 • Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną.

Działania:

 • Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez: udział dzieci w koncertach muzycznych, śpiew indywidualny, zbiorowy, taniec.
 • Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań".
 • Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej.
 • Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne).
 • Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych poprzez udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej, organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

- doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych,

- eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku,

- ćwiczenia emisyjne,

- śpiewanie i słuchanie piosenek,

- samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu,

- łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr),

- opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

Monitorowanie

 • Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.
 • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca, analizę dokumentów i danych.
 • Ewaluacja programu będzie prowadzona, a wyniki zostaną przedstawione nauczycielom na spotkaniu podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.
 • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną.
 • Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo).
 • Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.
 • Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.
 • Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.
 • Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.
 • Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola.
 • Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną.
 1. Dziecięca ekspresja werbalna

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:

 • Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 • Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
 • Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
 • Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania.
 • Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

 • Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.: analiza treści pozycji literackich, przedstawianie ich treści własnymi słowami, układanie krótkich opowiadań, zabawy słownikowe, inscenizowanie, nauka wierszyków, wyliczanek, tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni, poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 • Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
 • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
 • Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 • Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
 • Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie

 • Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.
 • Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, arkusze monitoringów, karty obserwacji dzieci, kart kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniająca, analizę dokumentów i danych.
 • Ewaluacja programu będzie prowadzona, a wyniki zostaną przedstawione nauczycielom na spotkaniu podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • często uczestniczą w imprezach kulturalnych,
 • są śmiałe i otwarte na kontakty,
 • poprawnie wypowiadają się,
 • mają bogaty słownik,
 • czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych,
 • obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura,
 • znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
 • poznaje bogactwo języka literackiego,
 • potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole,
 • interesuje się tekstem i literami,
 • podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,
 • odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej

 

 1. Talenty, uzdolnienia i zainteresowania dzieci

Zadanie:

Stworzenie warunków dzieciom zdolnym i przejawiającym zainteresowania do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Cele:

 • Wielostronne wspieranie uzdolnień.
 • Rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci.
 • Rozwijanie kreatywnych postaw.
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny.
 • Kreowanie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego.

Działania:

 • Prowadzenie diagnoz, obserwacji i innych działań dążących do rozpoznania poszczególnych obszarów talentu lub zainteresowań.
 • Opracowywanie planów pracy z dzieckiem zdolnym lub przejawiającym określone zainteresowania.
 • Wzmacnianie postaw dziecka w kierunku jego zainteresowań, pasji i talentów.
 • Współpraca z rodzicami dziecka i innymi nauczycielami.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań i talentów dzieci.
 • Udział w konkursach, działaniach promujących zdolności dzieci i ich zainteresowania.
 • Aranżowanie sytuacji wychowawczych i dydaktycznych zachęcających dziecko do działań twórczych.

Monitorowanie:

 • Dotyczyć będzie rozwoju talentów, pasji i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty obserwacji, obserwacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.
 • Ewaluacja programu będzie prowadzona, a wyniki zostaną przedstawione nauczycielom na spotkaniu podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia.
 • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności.
 • Odczuwają radość z realizacji swoich zainteresowań, pasji i zainteresowań.
 • Poszukują różnych źródeł inspiracji.
 • Chętnie uczą się.
 • Wykorzystują swoje wiadomości do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.
 • Biorą udział w konkurach i prezentacjach swoich uzdolnień oraz zainteresowań.
 • Odczuwają radość z eksponowania swoich uzdolnień na terenie i poza terenem przedszkola.

 

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja:

 • Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.
 • Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycieli, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.
 • Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpiecznie,
 • Rozwija się twórczo,
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 • Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 • Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 • Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 • Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 • Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Model absolwenta Akademii Malucha

 • Twórczy, radosny i ciekawy świata:

- otwarty na nowe doświadczenia, eksperymentuje

- umie słuchać siebie i innych

- współdziała w zespole

- ma poczucie własnej wartości

 • Uczciwy i prawdomówny:

- życzliwy i koleżeński

- szczery

- szanuje własność swoją i innych

- wrażliwy i opiekuńczy

 • Odpowiedzialny i obowiązkowy:

- zna i stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w przedszkolu i w rodzinie

- jest odpowiedzialny za własne postępowanie

- dba o higienę swoją i środowiska

- unika zagrożeń

 • Kulturalny i tolerancyjny:

- zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

- nie używa słów obraźliwych i wulgarnych

- szanuje innych ludzi

- okazuje szacunek do symboli narodowych i religijnych

 • Samodzielny i zaradny:

- planuje swoje działania

- potrafi korzystać ze swojej wiedzy

- jest samodzielny w codziennych czynnościach

 • Krytyczny wobec siebie i innych

- potrafi ocenić różne sytuacje adekwatnie i adekwatnie się do nich zachować

- rozumie konsekwencje swojego postępowania

- odróżnia fikcję od świata realnego

- nie jest obojętny wobec niewłaściwych zachowań rówieśników, stara się kulturalnie zwracać im uwagę

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W AKADEMII MALUCHA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Program wychowawczo - profilaktyczny.

2. Pogram adaptacyjny.

3. Program "Mały Akademik - zdolny przedszkolak".

4. Program pracy z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego posiadającymi opinie, orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

5. Ogólnopolski program edukacji zdrowotne.

6. "Czytam, liczę, poznaje świat" - wychowanie do czytelnictwa oraz program edukacji matematycznej i przyrodniczej.

7. "Zasady mądrych dzieci w sieci" - program o bezpieczeństwie w internecie.

8. "Wiem, czuję, rozumiem" - wychowanie do wartości.

9. Program współpracy z rodzicami.

10. Program 6-latek w przedszkolu - "Tu jestem bezpieczny, tu się rozwijam".

Copyright © 2021. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y