^Powrót do góry
  
  
  

Statut

POBIERZ STATUS PRZEDSZKOLA W PLIKU PDF

 

 

Zarządzenie Nr 1/2013
Dyrektora Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu
z dnia 15 stycznia 2013r.

 

w sprawie: zmian w Statucie Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późniejszymi  zmianami).

- Statut Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu.

 

Zarządza się:

§ 1

W Statucie Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu wprowadza się następujące zamiany:

    § 41 zostaje uchylony.
    § 42 zostaje uchylony.
    § 47 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„sale do zajęć dla poszczególnych grup”.

    § 76 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami wewnętrznymi.”

    § 81 otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie zmiany w Statucie wprowadzane są przez organ prowadzący przy zachowaniu formy pisemnej oraz podania do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz udostępnienie do wglądu w sekretariacie przedszkola”

 

§ 2

Wprowadzone zmiany obowiązują od 01 lutego 2013r.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2013
Dyrektora Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu
z dnia 15 stycznia 2013r.

 

w sprawie: zapisu §  3 pkt 8) umowy oświadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późniejszymi  zmianami).

- Statut Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu.

 

Zarządza się:

§ 1

Dyrektor Akademii Malucha nie wprowadza w roku szkolnym 2012/2013 przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola.

§ 2

Podczas wakacji przedszkole będzie funkcjonowało według zasad obowiązujących podczas roku szkolnego.

§ 3

Podczas wakacji zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 lutego 2013r.

Copyright © 2021. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y