^Powrót do góry
  
  
  

zgody

Oświadczenie

 

Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka …………………………………. w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki,

nawet te wydawane bez recepty. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko.

 

………………………… …………………………

            (data, czytelny podpis rodziców)

 

 

Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia

 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka ……………………………… wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy.

 

                                                 ………………………… …………………………

                                      (data, podpis rodziców)

 

 

 

Deklaracja zobowiązująca rodziców do informowania przedszkola

o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu rodziców

 

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania

oraz numeru telefonu kontaktowego.

 

                                                                      ………………………… …………………………

                                                                           (data, podpis rodziców)

 

 

Zgoda na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mojemu dziecku

……………………………………w formie……..………………………….

 

 

                                                                  ………………………… …………………………

                                             (data, podpis rodziców)

 

Copyright © 2021. Niepubliczne Prywatne Przedszkole Językowe Akademia Malucha w Lubaniu. Rights Reserved.

Film promocyjny

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y